Update project Met Taal Vooraan 2019

Een aantal Zoloro-leden is enkele jaren geleden gestart met brainstormen over de preventieve aanpak van taalachterstanden bij jonge kinderen. De logopedisten zijn van mening dat een logopedist veel kan betekening voor het verbeteren van de taalvaardigheid bij kinderen. Dit was mede de aanleiding om de vereniging Zoloro op te richten. Één van de ideeën heeft geresulteerd in het project ‘Met Taal Vooraan’. Nu is er nieuws over dit project!

Annelies Halm ( docent en onderzoeker bij Hogeschool Rotterdam) heeft, met medewerking van Karin Neijenhuis en Gaby van de Venne, over het Zoloro-project Met Taal Vooraan een artikel geschreven  voor Vakblad Vroeg. Hieronder kun je dit artikel lezen of klik hier.  
De subsidie voor een vervolg op Met Taal Vooraan is aangevraagd bij CityLab010. We verwachten in november bericht hiervan. Dit is later dan we hadden verwacht en daarmee zal de train-de-trainer cursus voor de logopedisten van Zoloro ook later in het jaar worden. Degenen die zich hiervoor hebben aangemeld hebben hierover bericht gehad van Karin Neijenhuis.

Lees hier alles over dit project. 

Folders stotteren in andere talen 

Stotterfonds logoEr zijn nu ook voorlichtingsfolders over stotteren in andere talen beschikbaar, zoals: Engels, Pools, Frans, Spaans, Italiaans, Turks, Arabisch, Duits en Russisch.
De Duitse Stottervereniging heeft informatiefolders over stotteren in het Turks, Russisch en Arabisch gedeeld. Via de website van het StotterFonds www.stotteren.nl  zijn deze folders nu ook te vinden. Je vindt de pagina hier: https://www.stotteren.nl/buitenlandse-folders.html.
Bedankt Lesley Bosschaart van Stottercentrum Rotterdam voor het doorsturen van de link.

Inspiratiefestival Samenwerken met ouders in de VVE – 3 oktober 2019

Voor in de agenda:

Een festival op donderdagmiddag 3 oktober 2019 dat is bedoeld ter bevordering van de samenwerking van professionals op het gebied van opvoeding, taal en interactie bij jonge kinderen. Hier hoort de logopedist ook bij en die is nu gelukkig niet ‘vergeten’!
Wij, als Zoloro, kunnen hier ook ons project ‘Met Taal Vooraan’ onder de aandacht brengen. Wie kan hier namens Zoloro naartoe? Laat het even weten via info@zoloro.nl
Zie ook: https://www.hogeschoolrotterdam.nl/hogeschool/agenda/kc-talentontwikkeling/inspiratiefestival-samenwerken-met-ouders-in-de-vve/

Uitnodiging bijeenkomst 11 april: Regionale Samenwerking Paramedische Zorg

Stevige paramedische samenwerking in de regio draagt bij aan betere zorg dicht bij huis. Zorg die meer aansluit bij wat de patiënt nodig heeft. Een werkgroep van diëtisten, ergotherapeuten, logopedisten, fysiotherapeuten en oefentherapeuten is met elkaar in gesprek gegaan over een mogelijke vertaling hiervan naar de regio Rotterdam.

Regionaal Paramedisch Netwerk

Er is behoefte aan korte lijnen en goede samenwerkingsafspraken met huisartsen, ziekenhuis, gemeente en andere partijen in zorg & welzijn. Dit hoopt de werkgroep te bereiken door bundeling van krachten in de vorm van een paramedisch netwerk. Een netwerk waarin paramedici van en met elkaar leren, samen innoveren en een serieuze gesprekspartner kunnen zijn voor andere partijen.

Kom naar de bijeenkomst op 11 april 2019

Om een aanspreekbaar netwerk te vormen in Rotterdam is hebben we u nodig! Bent u diëtist, ergotherapeut, logopedist, fysiotherapeut of oefentherapeut Cesar en Mensendieck en geïnteresseerd om hierover mee te praten? Kom dan op 11 april naar de bijeenkomst en meld u aan!

Vacature Raad van Advies ZorgImpuls – logopedist

Beste logopedist,

Graag brengen we het volgende onder uw aandacht.

Per 1 februari 2019 loopt de zittingstermijn van één van onze Raad van Advies leden af. We zoeken daarom een opvolger namens de beroepsgroep logopedisten.

ZorgImpuls

ZorgImpuls is een Regionale Ondersteuningsstructuur (ROS) en een adviesbureau voor het organiseren van toekomstbestendige samenwerking in zorg en welzijn. We verbinden, adviseren en begeleiden organisaties en professionals uit o.a. zorg en welzijn, gemeenten en zorgverzekeraars om de veranderingen vorm te geven op het gebied van populatiemanagement, zorg op de juiste plek en ketenoptimalisatie. Met overzicht van het zorglandschap en kennis van de zorg, het beleid en de ontwikkelingen, maken we vraagstukken inzichtelijk en concreet.

Afgestemd op de aard van het vraagstuk zetten we ons in als kwartiermaker, adviseur, procesbegeleider, programmamanager of informatiemanager.

ZorgImpuls maakt deel uit van het landelijk ROS-netwerk en is lid van brancheorganisatie InEen.

Raad van Advies

ZorgImpuls werkt voor de ROS-taak met een Raad van Advies waarin de eerstelijnsberoepsgroepen vertegenwoordigd zijn. Belangrijkste taak van de leden is het gevraagd en ongevraagd adviseren van de bestuurder. De Raad van Advies vergadert vier keer per jaar en wordt afwisselend voorgezeten door de voorzitter Raad van Advies en de bestuurder van ZorgImpuls.

Profiel

We zoeken kandidaten die voldoen aan de volgende kenmerken:

 • Praktiserend logopedist met eigen (groeps)praktijk in Rotterdam, Capelle aan den IJssel, Zuidplas, Lansingerland of Barendrecht;
 • Bij voorkeur deelnemer van een lokaal of regionaal samenwerkingsverband of netwerk;
 • Onderhoudt nauw contact met collega’s uit eigen beroepsgroep;
 • Beschikt over kennis van ontwikkelingen binnen de eigen beroepsgroep en algemeen binnen de zorg, bij voorkeur reeds enige jaren;
 • Gemotiveerd om bij te dragen aan de doelstelling van ZorgImpuls;
 • Is in staat over de grenzen van eigen werkgebied/ doelgroep te kijken;
 • Heeft geen onverenigbaarheid door nevenfuncties of andersoortige belangenverstrengeling.

Vergoeding

De leden van de Raad van Advies ontvangen een geringe vacatievergoeding voor hun werkzaamheden.

Sollicitatieprocedure

Indien u belangstelling heeft voor deze functie, dan kunt u voor 10 januari 2019 reageren door een brief met motivatie en achtergrond te sturen naar secretariaat@zorgimpuls.nl. Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de heer C. Sier, voorzitter Raad van Advies (010- 4807845) of tot de bestuurder, de heer R.F. Waterreus (010-241 02 22).

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

De jaarlijkse Zoloro-HR bijeenkomst 29-11-2018

Programma symposium

‘Praktijkgericht onderzoek in de zorg voor Communicatie; de logopedist als coach!?’

Datum: 29 november 2018

Plaats:   Hogeschool Rotterdam, Rochussenstraat 198, Rotterdam

Organisatoren: Hogeschool Rotterdam (opleiding logopedie & kenniscentrum zorginnovatie-lectoraat zorg voor communicatie) en Zoloro (zorggroep logopedisten Rotterdam)

Deelname aan de avond is gratis. Aanmelding verplicht. 

Geïnteresseerd?
Meldt u dan aan via onze website
Aanmelden

 

Programma

18.15 – 19.00: lichte maaltijd

19:00 – 19:05: opening

Karin Neijenhuis, lector Zorg voor Communicatie

19:05 – 19:30: ‘Coaching? Ik zie toch wat nodig is!’

Gerda Brondijk en Monique Oudes, beide docent logopedie en tevens begeleidingskundige

19:30 – 20:00: Opbrengsten van het Zoloro-HR project ‘Met Taal Vooraan; Taalverrijking op de VVE’

Gaby van de Venne (Zoloro), Annelies Halm (HR) en Karin Neijenhuis (HR) (www.hr.nl/mettaalvooraan)

20:00 – 20:20: (ex-) Studenten verkennen het werkveld van de coachende logopedist-korte presentaties

 • De adviserende rol van pedagogisch medewerkers bij peuters met stotterverschijnselen (Ilham El Harouni)
 • Co-coaching van pedagogisch medewerkers – eerste ervaringen

20:20 – 21:00: Interactieve sessie: Wat doe jij al op het gebied van coaching?

 

De veranderende maatschappij, waarin bijvoorbeeld steeds meer kennis toegankelijk is voor de cliënt, vraagt een verandering in attitude van de logopedist. Waar voorheen advies en behandeling vooral een sturend karakter had, vraagt de cliënt zelf én vragen we nu inbreng van de cliënt en zijn omgeving. We willen de cliënt meer coachen bij het verwerven van nieuwe vaardigheden. Hoe doen we dat eigenlijk? Wat doen wij al op een coachende manier en wat hebben wij daar nog in te leren? Behandelt de logopedist coachend of is de logopedist een coach? Dit zijn vragen die deze avond aan de orde komen.

In ons opleidingsprofiel wordt de rol specifiek als gezondheidscoach benoemd. In het huidig curriculum van de opleiding logopedie, en zeker in het nieuwe curriculum wordt hier veel aandacht aan besteed. Het staat hoog op de agenda. Daarom wordt er in het lectoraat Zorg voor Communicatie praktijkgericht onderzoek gedaan ter ontwikkeling en onderbouwing van interventies die de logopedist ondersteunen in het coachen van het cliëntsysteem.

In deze bijeenkomst wordt allereerst stilgestaan bij coaching in het algemeen, vervolgens wordt het project ‘Met Taal Vooraan’ gepresenteerd, waarbij pedagogisch medewerkers van Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE) zijn gecoacht door een logopedist. Na het delen van ervaringen van studenten over de coachende rol zal op interactieve wijze worden stilgestaan bij persoonlijke ervaringen met coaching door een logopedist.

Doel van deze avond is om zowel persoonlijke opbrengsten als samenwerkingsmogelijkheden tussen werkveld, onderwijs en onderzoek te exploreren.

 

 

Nieuwsbrief Zoloro augustus 2018

Beste collega’s,

In deze nieuwsbrief een uitgebreide update over o.a.  de stand van zaken en nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot ‘Met Taal Vooraan’.

Gesprek met de gemeente
Donderdag 19 augustus hebben Karin Neijenhuis en Gaby gesproken met Petra de Hoog van de gemeente (beleidsontwikkelaar afdeling Het Jonge Kind).  We waren door haar benaderd voor een gesprek over Met Taal Vooraan.
Ze vindt, zo mailde ze, het project Met Taal Vooraan interessant en wil graag weten of er al ervaringen gebruikt kunnen worden door haar team bij het afdoen van de toezegging van de wethouder.
Ook verwacht ze van het nieuwe college een vervolg op het raadsinitiatief 10 voor taal.

Petra de Hoog was oprecht geïnteresseerd. We hebben veel over Met Taal Vooraan kunnen vertellen en hoe we de resultaten inschatten. We hebben onderling het streven/doel/droom uitgesproken om MEt Taal Vooraan op termijn (lees:over een paar jaar) ook echt onderdeel te laten zijn van het bredere beleid van de gemeente. Hierbij kun je denken aan betrekken van de HBO-coaches en Met Taal Vooran als onderdeel van een brede aanpak van professionalisering van PM’ers in Rotterdam.

We hebben afgesproken dat Karin en ik een stukje schrijven wat ze mee kan nemen in de vergadering met de wethouder. Daarna zal er waarschijnlijk weer een tijd weinig gebeuren, maar er zitten duidelijk dingen in de pijplijn en de belangstelling is er.

Schrijven algemeen stuk Met Taal Vooraan
Op 27 augustus heeft Gaby met Annelies Halm, junior onderzoeker, gewerkt aan een algemeen stuk over Met Taal Vooraan. Resultaten van de voor- en nametingen zullen nog op zich laten wachten. Het blijkt behoorlijk ingewikkeld om de data statistisch te verwerken. Er wordt gezocht naar een goede vorm. Annelies is nu met zwangerschapsverlof dus dit gedeelte ligt nu stil tot begin 2019. Gezien de belangstelling bij de gemeente en de tijd die dat kost is dat geen groot probleem maar wel jammer. Later willen we dan nog een meer wetenschappelijk stuk schrijven.

Studenten en coaching
Voor de vakantie is een studente (Myrthe Stuit) van de opleiding Social Work met een 9 (!)afgestudeerd met, even kort gezegd, een beroepsprodukt over co-coaching. Dit lijkt een mooie aanvulling te kunnen worden op Met Taal Vooraan.
Of dat zo is gaan we in het nieuwe collegejaar uitproberen. Enkele 3e jaars studenten gaan in het najaar op stage waarin ze pedagogisch medewerkers gaan coachen in taalstimulering. Met nadruk zeggen we dat het géén vervanging is van Met Taal Vooraan. Mogelijk kan het in de toekomst een vervolg zijn voor pm’ers die de training Met Taal Vooraan hebben gevolgd, met als doel de geleerde vaardigheden meer te borgen en studenten de kans te geven ervaring op te doen. In deze proef gaan we kijken of studenten (ongeveer 6 tot 8) dit überhaupt kunnen, wat het de pm’ers oplevert en wat Met Taal Vooraan eraan kan hebben.
De studenten worden begeleid door de opleiding en Gaby gaat waarschijnlijk een gastles geven over Met Taal Vooraan.

Vervolg Met Taal Vooraan?
Komend collegejaar willen we ook gaan onderzoeken of en hoe we Met Taal Vooraan breder kunnen gaan uitrollen. Bij voorkeur met een controlegroep. De financiering wordt de grootste uitdaging.
En natuurlijk: wie gaan het doen? Wie van jullie is dan bereid om in te stappen in dit veelbelovende project?
Wie wil dan tijd vrijmaken om door Gaby getraind te worden in de uitvoering van Met Taal Vooraan? Wie wil dan betaald worden om deze training bij een VVE in de buurt van jouw praktijk te gaan draaien?
Wie hiervoor animo voelt horen we graag! Mail dan naar Gaby op info@logopediepraktijkhoogvliet.nl. Het zal pas 2020 worden maar we hebben geïnteresseerden nodig om een nieuwe subsidie aanvraag te kunnen doen!!! We kunnen geen geld vragen als we geen mensen hebben.

29 november: save the date
We hebben wat eerste plannen gemaakt voor de bijeenkomst (met coaching in de logopedie als thema) op de HR op 29 november. Karin wist o.a. iemand die ze zal benaderen om te komen vertellen over coaching. Annelies Halm komt mogelijk voor Met Taal Vooraan ook al heeft ze nog verlof. Na de vakantie moet het concreter worden. Accreditatie wordt aangevraagd. Zie eerdere mail hierover. Save the date!

zoloro zomervakantie 2014

Meld je nu aan! 20 september workshop: Hoe positioneer en profileer je je als logopedist?

Meld je nu aan!

Op donderdag 20 september komt Janneke de Waal-Bogers  Zoloro-leden een workshop geven: Hoe positioneer en profileer je je als logopedist? 

Een avondvullend programma in de praktijk van Jessica Immens.

Locatie:

Westkousdijk 169, 3029 BX Rotterdam

Agenda:

18.30 Inloop met een hapje en drankje
19.00- 21.30 Workshop: Hoe positioneer en profileer je je als logopedist?
20.00-20.15 Koffiepauze
21.30 Afsluiten.

 

Aan- of afmelden via info@zoloro.nl vóór 13 september 2018.

 

Hoe zet je de meerwaarde van jou als logopedist duidelijk op de kaart en ‘verkoop je jezelf’?

Om deze vraag te kunnen beantwoorden is het noodzakelijk om de meerwaarde van logopedie duidelijk te maken aan de beoogde ‘klanten’, beleidsmakers et cetera. Dit is mogelijk door aan te sluiten bij de problemen die de klant ervaart en deze te vertalen naar de waarde die u kunt bieden vanuit jouw expertise.

Inhoud workshop

We gaan in op hoe je de waarde van logopedie zo kunt formuleren zodat het aansluit bij de behoefte van de beoogde klanten. Welke voordelen levert logopedie de klant op? Door te denken in klantprofielen leer je een koppeling te maken tussen het product (logopedie) dat u aanbiedt en de resultaten die klanten graag willen zien en de concrete profijt die zij nastreven. Op basis hiervan krijgt u praktische handvatten waarmee u uw waarde als logopedist kunt formuleren in uw eigen waardepropositie*, in de taal van de beoogde klanten. Hiermee kunt u snel en duidelijk aangeven uitleggen waarom logopedie onmisbaar is! Ook kunt u, met het oog op de toekomst, een aanzet gegeven tot innovatie van de producten en diensten die u aanbiedt en het zien van nieuwe kansen.

*Wat is de waardepropositie van preventieve logopedie?

Een waardepropositie beschrijft voor beoogde klanten wat zij kunnen verwachten van de diensten of producten als zij die aankopen. De beste waardeproposities richten zich op aspecten die voor klanten van groot belang zijn en doen dit op de beste manier mogelijk. De essentie van het ontwerpen van een goede waarde propositie is het bereiken van een goede afstemming tussen wat klanten verwachten en bereiken en wat jij als logopedist kan bieden.

Terugblik bijeenkomst 16 mei 2018

 Op woensdag 16 mei werd alweer de 3e Zoloro ledenbijeenkomst gehouden van 2018.

De besproken onderwerpen van de bijeenkomst waren:

 • ALV
 • Screenen PPO logopedisten wat kunnen we voor elkaar betekenen?
 • AVG
 • MTV, Met Taal Vooraan

Notulen van deze avond zijn beschikbaar voor de leden.

Volgende bijeenkomsten:

 • Donderdag 20 september 2018
  Workshop “Hoe positioneer en profileer je je als logopedist”
  Gastspreker Janneke de Waal-Bogers
  Een avondvullend programma in de praktijk van Jessica Immens:
  Westkousdijk 169, 3029 BX Rotterdam
 • Donderdag 29 november 2018
  Regiovergadering in combi met de (juli) bijeenkomst met Karin Neijenhuis op de HRO.

SAVE THE DATE! 29 november 2018 bijeenkomst Hogeschool Rotterdam in samenwerking met Zoloro

Donderdag 29 november organiseren de Hogeschool Rotterdam (afdeling Logopedie) en Zoloro gezamenlijk een interessante bijeenkomst die ongetwijfeld de moeite waard is om nu alvast in uw agenda te zetten!

 

De bijeenkomst staat dit jaar in het teken van de logopedist als coach.

Wat?
In toenemende mate zien we een rol voor de logopedist als coach weggelegd. Op de eigen werkplek in de relatie met
cliënten en hun omgeving, maar ook buiten de behandelkamer wordt de logopedist steeds zichtbaarder in de rol van coach, bijvoorbeeld in relatie met onderwijzend personeel of andere zorgprofessionals.

 

Voor wie?
De bijeenkomst is interessant voor logopedisten uit alle werkvelden, studenten en docenten logopedie, en allen die als (zorg)professional of student geïnteresseerd zijn in de rol van de logopedist als coach.

 

Waar?
Hogeschool Rotterdam, locatie Rochussenstraat.

 

Wanneer?
Donderdag 29 november
Vermoedelijke tijd: vanaf 18:00 uur tot 21:00

 

Hou de datum vast vrij in uw agenda! Meer details over de inhoud volgen zodra ze beschikbaar zijn.

 

Uiteraard kunt u deze aankondiging binnen uw eigen netwerk aan mogelijk geïnteresseerden doorsturen.

 

 

Met vriendelijke groet,

Namens de Hogeschool Rotterdam en Zoloro,

 

Gaby van de Venne

Logopedist

Bestuursvoorzitter Zoloro