Nieuwsbrief Met Taal Vooraan I November 2017

Hogeschool Rotterdam
Volg de laatste ontwikkelingen van Met Taal Vooraan | doorsturen |  afmelden |  online versie
November 2017

Nieuwsbrief
Met Taal Vooraan

Deze nieuwsbrief is voor betrokkenen bij en belangstellenden voor het project Met Taal Vooraan van Hogeschool Rotterdam en Zoloro, waarbij optimaliseren van een taalverrijkende omgeving voor kinderen in Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE) centraal staat.
Citylab010 on Tour
Terugblik
Op dinsdagavond 24 oktober waren drie onderzoekers van Kenniscentrum Zorginnovatie aanwezig op de informatiemarkt van Citylab010 on tour. Hier kregen zij, samen met alle andere plannenmakers van dit jaar, de gelegenheid om het projectplan voor Met Taal Vooraan te presenteren aan geïnteresseerden. Voorbijgangers kregen de gelegenheid om hun kennis over taalontwikkeling en laaggeletterdheid te testen via een quiz.
> Lees meer
> Bekijk het interview van CityLab010 met Karin Neijenhuis
Training voor pedagogisch medewerkers: meld u aan
Doelgroep: Pedagogisch medewerkers, werkend op een VVE-locatie.
Deelname aan het project houdt onder andere in:

 • De training wordt kosteloos aangeboden door een logopedist van Zoloro, mits er door de cursisten deelname wordt verleend aan het evaluatie-onderzoek
 • De training vindt plaats begin 2018; voorafgaand zal er door studenten een voormeting worden verricht om een beginsituatie vast te stellen
 • De pedagogisch medewerkers besteden ongeveer 9 werkuren aan deze training (verdeeld over groepsbijeenkomsten, en coaching op de werkvloer; voor het eerstgenoemde deel moet de pm-er worden vrijgepland)

Na afloop van dit gesubsidieerde project wordt de training, tegen betaling, door logopedisten van Zoloro aangeboden aan organisaties in Rotterdam, die peuteropvang/ VVE bieden.

> Lees meer
Wat is de meerwaarde van een logopedist op een VVE?
Helpt de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) wel? Wat doen ze daar eigenlijk? Hoe kan ik (als logopedist) samenwerken met de leidsters? De Koninklijke Kentalis heeft dit en meer beschreven in een lijstje Veelgestelde Vragen.
> Lees meer
Even voorstellen
Karin Neijenhuis, lector Zorg voor Communicatie
Het lectoraat Zorg voor Communicatie stelt de rol van de logopedist centraal in de zorg voor naasten van personen met communicatieve uitdagingen. In het project Met Taal Vooraan is de logopedist coach van pedagogisch medewerkers, zodat zij kinderen met (risico op) taalachterstanden een taalstimulerende omgeving kunnen bieden. Ik ben ervan overtuigd dat de logopedist zo een waardevolle bijdrage levert aan het terugdringen van laaggeletterdheid in Rotterdam.
Annelies Halm, docent-onderzoeker
Sinds oktober 2017 ben ik als junior onderzoeker betrokken bij het project Met Taal Vooraan. De impact die PM’ers hebben op de communicatieve vaardigheden kan van grote toegevoegde waarde zijn. Op dit moment ben ik bezig met het schrijven van het theoretisch kader van de training. Ook ben ik docent bij de opleiding Logopedie aan Hogeschool Rotterdam en werk ik al logopedist op de Professor Burgerschool in Amsterdam.
Gaby van de Venne, logopedist
Sinds 2016 ben ik bestuurslid van de Zorggroep Logopedie Rotterdam (Zoloro), een vereniging van en voor eerstelijns logopedisten in de regio Rotterdam. Als eerstelijns logopedist werk ik nu samen met Hogeschool Rotterdam aan het project Met Taal Vooraan. We hopen een compact, betaalbaar en leerzaam coachingstraject te ontwikkelen wat aantoonbaar effect heeft op de taalverrijkende praktijkvaardigheden van pedagogisch medewerkers.
In gesprek met Sandra van Huet
Interview
Wij vroegen Sandra van Huet, beleidsondersteuner VVE en onderwijs van de Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs (RVKO): Waarom vind je dat een VVE-locatie ‘Met Taal Vooraan’ niet mag missen?
Pedagogisch medewerkers en logopedisten zijn belangrijk voor de taalontwikkeling van jonge kinderen en weten elkaar goed te vinden. Het is alleen niet altijd makkelijk om logopedische adviezen om te zetten naar concreet handelen op de groep. Daarom is ‘Met Taal Vooraan’ zo’n mooi initiatief!
De kracht van het initiatief zit in het feit dat pedagogisch medewerkers naast een specialistische training ook coaching on the job krijgen van een logopediste op de groep. Hierdoor kunnen de in de training aangereikte theorie en adviezen in de praktijk worden geoefend met een taalexpert.
Behoeftenonderzoek pedagogisch medewerkers
Afstudeeronderzoek Social Work bij Hogeschool Rotterdam
Mijn naam is Myrthe Stuit en ik ben vierdejaarsstudent Social Work. Dit studiejaar mag ik werken met kinderen en taal combineren door in opdracht van ‘Met taal vooraan’ mijn afstudeeronderzoek uit te voeren. Ik zal mij richten op de aansluiting van het project bij de behoeften van pedagogisch medewerkers rondom taalstimulering bij peuters. De verbinding met het project Thuis in Taal zou wellicht een samenwerking tussen beide projecten kunnen betekenen.
Ontwikkeling van een meetinstrument voor taalstimulerend gedrag
Studenten minor Meer Taligheid aan het woord
Wij (Lianne, Yvanka en Milly) zijn vierdejaars Logopediestudenten aan Hogeschool Rotterdam. De eerste helft van dit schooljaar volgen wij de minor Meer Taligheid en zijn wij betrokken bij het project Met Taal Vooraan. Onze taak is voornamelijk gericht op het ontwikkelen van een meetinstrument (een observatielijst) waarmee het taalstimulerend gedrag van pedagogisch medewerkers beoordeeld kan worden. De resultaten leveren een bijdrage aan de inhoud van de training die later wordt gegeven aan pedagogisch medewerkers. Zelf zullen wij waarschijnlijk binnenkort langs een of meerdere VVE locaties in Rotterdam gaan om de bruikbaarheid van de observatielijst te testen.
Hogeschool Rotterdam (lectoraat Zorg voor Communicatie) ontwikkelt samen met Rotterdamse logopedisten van Zoloro een training voor pedagogisch medewerkers om taalstimulering en optimale interactie te optimaliseren en daarmee taalverrijking te kunnen bieden voor kinderen van 2-4 jaar op peutergroepen/VVE’s. De gemeente Rotterdam heeft voor een jaar subsidie verleend om de training ‘Met Taal Vooraan’ te kunnen ontwikkelen en onderzoeken.

Heb je de nieuwsbrief doorgestuurd gekregen en wil je hem in de toekomst weer ontvangen, geef dan hier je mailadres door.

 
Hogeschool Rotterdam
Kenniscentrum Zorginnovatie
Rochussenstraat 198
3015 EK Rotterdam
(010) 794 5185
KenniscentrumZorginnovatie@hr.nl
Volg ons:    
U ontvangt deze e-mail op het volgende adres: info@zoloro.nl
Deze nieuwsbrief is uiterst zorgvuldig samengesteld. Hogeschool Rotterdam gaat vertrouwelijk om met alle persoonlijke informatie. © 2017 Hogeschool Rotterdam.

Met Taal Vooraan; taalverrijking op de VVE

Vanaf 2016 is Zoloro bezig geweest met het schrijven van de Pilot ‘logopedie op de VVE is kwaliteitsverhogend’.
De pilot heeft de naam:

Met Taal Vooraan!

Waarbij ‘vooraan’ staat voor: VOORdoen, Aangeven, Afwachten, Nadoen.

Vanaf 2016 zijn leden van Zoloro druk bezig geweest met o.a. de Hogeschool Rotterdam om een subsidieaanvraag te kunnen doen bij CityLab010 voor een Pilot op drie peuterspeelzalen/VVE’s (Voorschoolse- en Vroegschoolse Educatie).

Klik hier voor meer informatie over dit project. 

Gezocht: bestuurslid Zoloro

vrijwilliger3-325x294Naast Anna en Gaby is er nog plaats voor minimaal 1 bestuurslid. Er zal uiteraard worden gezorgd voor een goede overdracht en inwerkperiode. Het meerjarenplan  ligt al tot en met 2019 klaar met de visie en missie van alle leden. De uitvoering hiervan is dus niet lastig, je stapt als het ware in ‘een rijdende trein’. Uit de afgelopen 5 jaar blijkt dat gemiddeld 6 bestuursvergaderingen per jaar voldoende zijn om alles goed te laten draaien. Hierin worden de ledenbijeenkomsten en de jaarlijkse regiobijeenkomst georganiseerd, de voortgang van lopende en/of nieuwe projecten besproken, de financiële status van de vereniging doorgenomen en de contacten met andere netwerken aangehaald.

Uit de reacties van eerdere en huidige bestuursleden valt te concluderen dat deelname in het bestuur als inspirerend wordt ervaren, de vergaderingen zijn efficiënt en praktisch, je krijgt energie van het breder kijken naar ons vak en ervaringen uitwisselen met collega’s.

Lijkt het je leuk om je te gaan inzetten in het bestuur? Bestuurlijke ervaring is niet nodig. Mail even naar info@zoloro.nl voor meer informatie.

Lees voor meer informatie ook de notulen van de bestuursvergaderingen: https://www.zoloro.nl/community/forum/bestuur-2/

Laatste kans: meld je nu aan! Zoloro bijeenkomst woensdag 8 november 2017 ‘MET TAAL… heb je een verhaal!’

Op woensdag 8 november organiseert Zoloro weer de jaarlijkse regiobijeenkomst. Dit jaar staat de avond in het teken van taal. 21% van de Rotterdamse bevolking is laaggeletterd. Wat betekent dit voor Rotterdamse zorgverleners? Wat is er aan te doen en hoe ga je hier als zorgverlener het beste mee om? 

Iedereen in de zorg heeft te maken met laaggeletterdheid. Of het nou je cliënt is of de ouder/verzorger/begeleider. Het is in Rotterdam een behoorlijk probleem. En het speelt alle leeftijdsgroepen, dus de doelgroepen van iedere zorgverlener. Logopedisten komen in hun werkveld nog vaker in aanraking met laaggeletterden. Zijn wij in onze praktijk of organisatie eigenlijk wel klaar voor het omgaan met laaggeletterden? Zijn we ons ervan bewust dat laaggeletterdheid vraagt om aanpassingen in onze organisatie?
Dit en vele andere vragen worden op de regiobijeenkomst beantwoord door Judith Bokhove en Geesje Tomassen. Een interactieve, informatieve en inspirerende avond die voor een breed werkveld interessant is. Naast logopedisten zijn ook collega’s uit andere beroepsgroepen van harte welkom! Je bent vrij om deze uitnodiging verder in jouw netwerk te verspreiden.

Meld je snel aan, want er is plaats voor een beperkt aantal deelnemers! Het inschrijfformulier vind je helemaal onderaan deze pagina.

Klik hier voor de uitnodiging en het programma in PDF.

Op het programma staan naast de 2 sprekers ook nog andere thema’s:

 • Een update van het pilotproject ‘Met Taal Vooraan!’ zie: https://www.citylab010.nl/plannen/mettaalvooraan-taalverrijkingopdevve
 • Judith Bokhove, logopedist en fractievoorzitter Groen Links Rotterdam over De 10 voor Taal. Dit zijn 10 actiepunten uit een initiatiefnota van politieke partijen voor een Rotterdam zonder taalachterstand. De aanpak van laaggeletterdheid vraagt een intensieve en integrale benadering. Het taalbeleid bestaat uit tien actiepunten waar Rotterdam zo snel mogelijk mee aan de slag moet: De 10 voor Taal (klik hier voor deze intiatiefnota). Met een volledige en integrale start in vier wijken, waarna we bijsturen en opschalen zodra het kan.
 • Onderzoek naar voorlichting aan ouders met lage gezondheidsvaardigheden. Dit jaar zijn er 3 logopediestudenten van de Hogeschool Rotterdam die voor Zoloro onderzoek doen naar voorlichting aan ouders met lage gezondheidsvaardigheden/laaggeletterden. Er zijn eerder al 3 onderzoeks- en ontwikkelprojecten geweest, klik hier voor een overzicht. De studenten komen kort hun onderzoek toelichten en medewerking aan logopedisten vragen.
 • Geesje Tomassen, freelance projectleider en trainer geeft de interactieve presentatie: “Is jouw organisatie klaar voor laaggeletterden?” Je krijgt inzicht in wat jij kunt doen zodat ook laaggeletterde cliënten jou kunnen begrijpen.

Klik hier voor de uitnodiging en het programma in PDF.

Aanmelden? Vul je gegevens hieronder in

Aanmeldingsformulier Regiobijeenkomst 8 november 2017

Aanmeldingsformulier Regiobijeenkomst 8 november 2017

De kosten zijn €40 voor logopedisten die geen Zoloro-lid zijn. Wil je Zoloro-lid worden? Dan betaal je direct voor deze bijeenkomst maar €10. Geef dit aan bij je aanmelding.
Als je allergieën of dieetwensen hebt, dan kun je dat hier doorgeven. Ook als je wel komt, maar niet mee eet dan horen we dat graag.

Tot woensdag 8 november 2017!

 

Klik hier voor een terugblik naar de Regiobijeenkomsten van Zoloro in andere jaren.

Oproep aan Zoloro-leden: Geef je gegevens door!

De werkgroep Onderlinge Samenwerking werkt al jaren hard aan de online kaart (klik hier) met up-to-date informatie over de bij Zoloro aangesloten logopedisten voor derden (verwijzers, signalerende instanties, andere logopedisten).

Deze gegevens zijn alleen nog altijd niet of niet meer bij elk lid / elke praktijk compleet. Wij kunnen niet van iedereen nagaan wat een privé-mailadres is en wat een praktijk-mailadres en wie zijn/haar 06-nummer in de kaart voor externe mensen wil hebben en wie niet. Het gaat om de externe gegevens: Wat wil je in de kaart hebben om de vindbaarheid voor jouw praktijk te vergroten? Daarom de volgende oproep:

Controleer zelf in de  online kaart (klik hier) welke informatie er nu van jou(w praktijk) bekend is en laat vóór 31 oktober 2017 aan Feikje (feikje@logopedieommoord.nl) of Annette (annette@logopedieschollevaar.nl) weten of er iets toegevoegd, gewijzigd moet worden. De werkgroep Onderlinge Samenwerking komt in binnenkort weer bij elkaar en wijzigt dan wat er ontvangen is. 

Verder is het extra fijn als er van elk lid een foto in op de kaart komt, zodat alle leden elkaar leren kennen. Deze foto’s kunnen op de ledenbijeenkomsten worden gemaakt. Zorg dus dat je op de volgende ledenbijeenkomst komt!

Dag van de Logopedie 2017 vraagt aandacht voor slikproblemen

Slikken is niet voor iedereen een feestje

Niet naar een verjaardagsfeestje durven, omdat je bang bent dat je je in een stukje taart of een slok koffie verslikt. Elke avond spanning aan de keukentafel omdat je kind niet goed kan slikken en daardoor weigert te eten. Slikproblemen hebben grote impact, zowel bij kinderen als volwassenen. Veel mensen weten niet dat de logopedist kan helpen. Daarom staat de Dag van de Logopedie op 6 maart in het teken van slikproblemen.

‘Eten en drinken. Kauwen en slikken. We doen het zonder erbij na te denken. Maar wanneer dat moeilijk gaat, spreek je van een slikprobleem’, aldus Hanneke Kalf als logopedist en universitair docent verbonden aan de afdeling Revalidatie van het Radboudumc in Nijmegen. Hanneke Kalf is expert op het gebied van slikproblemen bij volwassenen. ‘Bij volwassenen ontstaan slikproblemen vaak na een beroerte’, vertelt ze. ‘Maar ook mensen met de ziekte van Parkinson, een spierziekte of kanker in de mond of keel kunnen slikproblemen krijgen. Door deze aandoeningen raken de structuren en spieren of zenuwen die zorgen dat je kunt slikken, beschadigd. Soms komen slikproblemen ook voor bij mensen met dementie, maar dan meer in vorm van problemen met eten en drinken omdat voeding anders wordt ervaren of niet meer herkend.’

Oorzaken bij kinderen
‘Bij kinderen met slikproblemen spelen weer andere oorzaken’, vertelt Lenie van den Engel-Hoek, eveneens werkzaam als logopedist bij het Radboudumc, universitair docent en expert op het gebied van slikproblemen bij kinderen. ‘Het komt vaak voor bij kinderen die te vroeg geboren zijn. Maar ook bij kinderen met een (aangeboren) handicap of spierziekte. Soms kan er ook iets anders aan de hand zijn en is het tijdelijk van aard. Een kind dat borstvoeding krijgt, weigert bijvoorbeeld om uit de fles te drinken. Andere kinderen hebben moeite hebben met het leren zuigen, eten van de lepel of kauwen. Voor weer andere kinderen is het slikken zelf een probleem. Hierdoor kan het kind zich regelmatig verslikken of gaan spugen. Soms kan een kind helemaal niet eten of drinken. In dat geval wordt er sondevoeding gegeven om te voorkomen dat het kind ondervoed raakt. Daarna moet het weer geholpen worden bij de overgang naar ‘gewoon’ eten en drinken.’

Niet meer naar feestjes
‘De impact van slikproblemen is groot, zowel bij volwassen als kinderen’, vertellen de collega’s Kalf en Van den Engel. Hanneke Kalf: ‘Wanneer volwassenen niet meer goed kunnen kauwen of slikken, eten ze minder, kunnen ze ongewenst gewicht verliezen en zelfs ondervoed raken. Ook kunnen ze een longontsteking krijgen wanneer bij het verslikken vocht of voeding in de luchtpijp komt. Maar ook op sociaal gebied heeft het gevolgen’, aldus Hanneke Kalf. ‘Je kunt niet meer eten of drinken wat je lekker vindt. Niet meer een knapperig stokbroodje gezond, maar ook geen pizza of vlees van de barbecue. Zelfs het ‘gewoon’ drinken van koffie of limonade kan een probleem worden. Ik hoor in mijn spreekkamer vaak verhalen van mensen die niet meer naar een verjaardagsfeestje of een etentje durven, omdat ze bang zijn zich te gaan verslikken.’

Onmacht bij ouders
‘Ook voor ouders hebben de slikproblemen van hun kind veel invloed op het dagelijks leven’, vertelt Lenie van den Engel. ‘Deze kinderen hebben vaak medische- of ontwikkelingsproblemen. Dit vraagt al extra zorg van ouders of verzorgers. De slikproblemen komen daar dan nog eens bij. Ook ik hoor schrijnende verhalen van ouders die bij ons team terecht komen. De avondmaaltijd die normaal gesproken een moment van rust zou moeten zijn, levert alleen maar spanning op. Als ouder wil je goed voor je kind zorgen. Wanneer het niet lukt om je kind goed en veilig te laten eten, voel je je tekort schieten. Dat zorgt voor stress, ongerustheid en onmacht.’

Logopedie kan helpen
‘Het herkennen van slikproblemen en het stellen van een goede diagnose vraagt om kennis en ervaring’, aldus Kalf en Van den Engel. Daar zijn vaak meerdere disciplines bij betrokken. Ook de logopedist speelt daarin een belangrijke rol. In alle instellingen in de gezondheidszorg zijn daarom logopedisten te vinden die ook slikproblemen behandelen. ‘Een logopedist kan het probleem niet altijd helemaal oplossen’, aldus Van den Engel. ‘Wel kunnen ze ervoor zorgen dat een patiënt ermee om leert gaan.’ ‘Als logopedist kun je twee dingen doen’, legt Kalf uit. ‘In de eerste plaats kun je de patiënt helpen de slikspieren intensief te trainen om zo weer makkelijker en veiliger te leren slikken. Is dat niet mogelijk is, dan ga je met de patiënt – vaak samen met mantelzorger en andere zorgverleners – op zoek naar oplossingen om zo goed en veilig mogelijk te eten en te drinken. Bijvoorbeeld door een andere sliktechniek aan te leren of aangepaste, makkelijke voeding te adviseren. Hierdoor wordt het leven voor de patiënt en de omgeving weer een stuk aangenamer.’

Verder lezen?

www.logopedie.nl over logopedie bij verschillende klachten, waaronder slikproblemen
www.prelogopedie.nl over slikproblemen bij kinderen
www.moeilijkslikken.nl over slikproblemen bij volwassen (hier staan ook kookboeken met recepten voor mensen met slikproblemen)

Bron: https://www.nvlf.nl/actueel/2017/openbaar/persbericht-dag-van-de-logopedie

Logopedist in uw omgeving
Veel mensen denken bij een logopedist een stotteren en slissen. Maar de logopedist doet veel meer dan dat. Zoals u in dit artikel kunt lezen behandelt de logopedist ook slikproblemen bij kinderen en volwassenen. Ook in Rotterdam zijn logopedisten werkzaam die kunnen helpen bij slikproblemen. U kunt hier op de Zoloro-overzichtskaart bekijken welke logopedisten dit zijn en waar zij hun praktijk hebben.

Stottercafé Rotterdam donderdag 4 juni 2015

 stottercafe 4 juni 2015‘Adem maar rustig door hoor.’ ‘Ik stotter ook wel eens, het maakt echt helemaal niets uit hoor.’ ‘Hier, schrijf het anders maar even op.’

Iedereen die stottert herkent het: Je krijgt van die, vaak goed bedoelde, opmerkingen over stotteren en adviezen hoe je er vanaf zou kunnen komen. Adviezen, die soms helpen, maar ook wel eens een naar gevoel opleveren. Welke adviezen heb jij gekregen en hebben ze jou ook geholpen? Kom het ons op 4 juni a.s. vertellen!

Voor wie?

Het ‘Stottercafé’ is een veilige ontmoetingsplek voor iedereen die stottert, geïnteresseerd is in stotteren en/of iemand kent die stottert. Kom gerust langs om iets nieuws te leren, bij te kletsen en ervaringen uit te wisselen in een vrijblijvende en ontspannen setting.

Wanneer?

Donderdag 4 juni 2015, inloop om 19:30

Waar?

Het Nivongebouw, Dirksmitstraat 76, Rotterdam

Overige data: 24 september 2015 en 26 november 2015. Pak je agenda erbij en noteer deze data.

Op de hoogte willen blijven van de invulling van deze Stottercafé-avonden? Meld je dan aan voor de mailingslijst door een e-mail te sturen naar: z.elyoussfi@gmail.com.

Klik hier voor de poster: Stottercafe Rotterdam-04juni

Zomercarrousel ZorgImpuls 9 juni 2015

Wat zijn uw grootste uitdagingen voor de nabije toekomst? En hoe gaat u daarmee om?

Nieuwsgierig hoe andere zorgverleners het aanpakken? Wat zij overwegen en initiëren?

Ontmoet collega’s uit de regio en laat u inspireren! Ofwel kom:

Dinsdag 9 juni organiseert ZorgImpuls zijn jaarlijkse Zomercarrousel in Medisch Centrum Hillegersberg. Midden in de werkomgeving van verschillende disciplines volgt u een interactief en gevarieerd programma, waarin onder meer tijdens het walking dinner volop gelegenheid is om te netwerken.
Inloop vanaf 17:15 uur. Inhoudelijk programma start om 17:45 uur.

Inhoudelijk programma

 • Regionale voorbeelden – Plenair worden diverse initiatieven besproken. U hoort van collega’s uit de regio voor welke uitdagingen zij stonden en hoe zij hiermee omgaan.
 • Adjiedj Bakas – Deze ‘trendwatcher des vaderlands’ schrijft boeken, geeft lezingen en is een veelgevraagd gast in de media. U hoort van Bakas een inspirerend verhaal over de te verwachten toekomst van de eerstelijnszorg.
 • Ondernemerscarrousel – In klein gezelschap buigt u zich over een ondernemersvraag, waarbij u uitgedaagd wordt om met een andere ondernemer mee te denken en tot vernieuwende ideeën te komen.
De eerstelijnszorg wordt belangrijker dan ooit in de zorgeconomie van de toekomst. Met hulp van technologie verandert de zorg drastisch. Het wordt leuker en spannender dan ooit tevoren.” (Bakas)“

2015 is volgens de Chinezen het Jaar van de Geit, wat staat voor verantwoordelijkheidsbesef, mededogen en creativiteit. En ook al mekkeren geiten, dit is géén jaar voor gemekker, maar voor nadenken en koers bepalen.” (Bakas)

Voor wie

Iedereen die in of met de eerste lijn werkt in Rotterdam, Capelle aan den IJssel, Lansingerland, Zuidplas en Barendrecht is van harte uitgenodigd.

Aanmelden

U kunt zich tot 2 juni aanmelden via www.zorgimpuls.nl/zomercarrousel2015. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

 • Datum: dinsdag 9 juni 2015
 • Tijd: 17:15 – 21:30 uur
 • Locatie: Medisch Centrum Hillegersberg
 • Adres: Minervaplein 2, 3054 SK Rotterdam
 • Kosten: €25

Lees hier meer informatie over hoe je zelf wordt uitgedaagd om deel te nemen aan het programma op de Facebookgroep voor Zoloro-leden. 

Terugblik Ledenbijeenkomst 23 september 2015

Op woensdagavond 23 september 2015 vond de derde ledenbijeenkomst van Zoloro in 2015 plaats. Afbeeldingsresultaat voor hogeschool rotterdamDeze bijeenkomst is georganiseerd in samenwerking met en op de Hogeschool Rotterdam. Op woensdagavond 23 september 2015 vond een Zoloro-ledenbijeenkomst plaats, met de logopedisten van Zoloro en collega’s die verbonden zijn aan de Hogeschool Rotterdam en het Kenniscentrum Zorginnovatie.

Het eerste deel van de avond stond in het teken van ‘De logopedist als innovator’. Karin Neijenhuis gaf een heldere toelichting op de onderdelen het curriculum van de opleiding Logopedie waarbij de studenten onderzoek doen. De verbinding tussen docenten, student en het werkveld is onmisbaar hierbij. Klik hier voor de presentatie van Karin Neijenhuis

Logopedist-onderzoeker Iris Schaap presenteerde vervolgens haar onderzoek naar de kennisbehoefte onder logopedisten: de belangrijkste behoefte is er voor nieuw en/of verbeterd of opnieuw genormeerd diagnostisch materiaal. Klik hier voor de presentatie van Iris Schaap

Daarna volgden de presentaties van 3 afstudeeronderzoeken uit 2015 die gedaan zijn op de opleiding Logopedie van de Hogeschool Rotterdam. Onderwerpen waren: De houdbaarheid van adviezen bij voedingsproblemen, de implementatie van de (concept) richtlijn afasie en de ervaringen van tieners met soloapparatuur. 
Het was een goed gevulde en nuttige avond, met een interessante uitwisseling van ideeën voor alle partijen. De intentie is om deze netwerkbijeenkomst jaarlijks te laten plaatsvinden.
IMG-20150923-WA0000